Privacy policy

Fysiotherapie Praktijk Wittevrouwen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy regelement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Om u de complete zorg te kunnen geven die wij belangrijk vinden, registreert de fysiotherapeut persoonlijke en medische gegevens van u in uw dossier.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw medische en persoonsgegevens. Fysiotherapie Praktijk Wittevrouwen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).

De belangrijkste zaken welke hieruit naar voren komen zijn:

 • Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt: o.a. communicatie met u over uw afspraken, verslagleging in uw dossier, facturatie van uw behandelingen.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot alleen die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; verslaglegging t.b.v. uw behandeling.
 • Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw medische of persoonsgegevens, bijvoorbeeld bij communicatie naar andere hulpverleners ten behoeve van uw herstel.
 • Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw medische en persoonsgegevens gewaarborgd is. Zoals een beveiligde omgeving via het patiëntenportaal om uw gegevens in te zien en afspraken te beheren.
 • Wij zullen geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.Wij zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, willen u hierop wijzen en deze respecteren.
 • Wij hebben voor u de belangrijkste aanvullende zaken in onderstaand stuk samengevat. Dit betreft de verwerking van persoonsgegevens van patiënten. Voor verwerking m.b.t. medewerkers en andere (zakelijke) contacten, verwijzen wij graag naar de uitgebreide privacy policy. Deze is op te vragen via [email protected]

Als Fysiotherapie Praktijk Wittevrouwen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw medische en/of persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy regelement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Samenvatting

Samenvatting/uitleg Uitgebreid Privacy regelement Fysiotherapie Praktijk Wittevrouwen:

 • Naast de behandelend fysiotherapeut hebben een beperkt aantal personen ook toegang tot uw gegevens. Dit zijn bijvoorbeeld de administratief medewerkster, waarnemers of stagiaires. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 • U heeft het recht uw gegevens in te zien. Indien u onjuistheden ziet, kunt u de behandelend fysiotherapeut vragen om deze te wijzigen.
 • Uw gegevens worden zonder uw toestemming niet aan derden verstrekt, bijvoorbeeld familieleden. Ook na uw overlijden worden uw gegevens niet openbaar gemaakt. Indien het voor uw behandeling nodig is dat wij uw gegevens delen met andere hulpverleners, zullen wij u ook altijd om toestemming vragen.
 • Wij zijn wettelijk verplicht uw medische en persoonsgegevens na afloop van uw behandeling 15 jaar te bewaren.
 • Mocht u willen dat wij uw gegevens verwijderen na afloop van de behandeling dan dient u dit schriftelijk aan ons te melden.Om de fysiotherapie op een hoogwaardig en wetenschappelijk niveau te kunnen houden, doen wij soms mee met wetenschappelijk onderzoek. Indien uw gegevens daarvoor gebruikt worden, zal dit geanonimiseerd zijn. Mocht uw behandeling onderdeel van onderzoek uitmaken, zullen wij dit u altijd kenbaar maken en u hiervoor toestemming vragen.
 • Indien u niet wilt dat uw gegevens geanonimiseerd gebruikt worden voor wetenschappelijke doeleinden dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken aan de behandelend fysiotherapeut.
 • Mocht u het gevoel hebben dat Fysiotherapie Praktijk Wittevrouwen niet zorgvuldig met uw gegevens omgaat, kunt u dit aan ons kenbaar maken via de klachtenregeling.

Neem contact met ons op.

Maak een afspraak